Kanaalpark en Oosterdelgebied: het groene hart van Dijk en Waard

Dijk en Waard heeft de ambitie om in het hart van de gemeente een uniek landschapspark te realiseren: Kanaalpark Dijk en Waard. Het Kanaalpark is een aaneengesloten park rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. Grenzend aan dit gebied ligt het unieke Oosterdel-landschap. 

Het is een bijzonder gebied met een rijke historie. Een park om natuur en historie te ontdekken, te sporten en cultuur te beleven, rust te vinden en mensen te ontmoeten. De gemeente wil de aantrekkingskracht van Kanaalpark aanzienlijk vergroten.
In het programmaplan – dat in mei door het college van B&W is vastgesteld - staan meer dan 40 projecten die in de periode tot 2035 worden uitgevoerd. De investering die nodig is voor de projecten tot 2030 is opgenomen in de kadernota, waarover de gemeenteraad medio juli besluit. 

Verbinden, vergroenen, versterken

Kanaalpark verbindt de belangrijke schakels in het bestaande natuurnetwerk van Dijk en Waard: het Geestmerambacht, Groene Loper, Park van Luna en het Oosterdel. De gemeente wil wijken met elkaar en met Kanaalpark verbinden door bruggen te bouwen over het kanaal en over de Westerweg (N242), hierdoor is Kanaalpark voor de wandelende en fietsende inwoner makkelijk bereikbaar.

Het vergroenen staat voor meer biodiversiteit, om het leefgebied voor planten en dieren te vergroten, en voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners. En de gemeente versterkt verschillende plekken voor meer natuurbeleving en maakt ze geschikt voor een breder palet aan activiteiten. Het park wordt een goed bereikbaar gebied in de stad waar inwoners naartoe gaan voor ontspanning, inspanning en verblijf.

De projecten vormen samen het programma Kanaalpark. De gemeente voert hierover de regie en zoekt daarbij de samenwerking met organisaties, ondernemers, inwoners en andere overheden om samen het mooiste Kanaalpark te realiseren. Meer informatie op www.dijkenwaard.nl/kanaalpark 

Kansen voor behoud Oosterdelgebied

Een belangrijke cultuurhistorische drager nabij het Kanaalpark is het Oosterdelgebied. De gemeente wil hier samen met andere partijen een toekomstbestendig gebied van maken. Het Oosterdelgebied is het overblijfsel van het vroegere Rijk der Duizend Eilanden. 

Van de 250 overgebleven eilanden wordt een groot deel bedreigd door afkalving. De oevers van de eilanden zijn op veel plekken zwak. Het water is op veel plekken vrij diep waardoor er hoge, steile oevers zijn ontstaan. Door de steile oevers en afwezigheid van oeverbeplanting richten golven en dieren zoals woelratten en rivierkreeften schade aan. Wat ook niet meehelpt, is dat er veel brasem in het gebied zit. Dat is een vissoort die de bodem omwoelt, waardoor er troebel water ontstaat.

Door helder water te realiseren, bijvoorbeeld door baggeren en het realiseren van rietoevers, wordt het gebied aantrekkelijk voor de snoek, fuut en blauwe reiger. Dit zijn ‘zichtjagers’ en natuurlijke vijanden van de rivierkreeften. Daarnaast houden rietoevers, in combinatie met zogenaamde wiepen, de bodem vast, waardoor afkalving stopt.

De gemeente zoekt naar kansen voor verbetering en werkt daarom aan een plan van aanpak, samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), gebiedseigenaar Staatsbosbeheer, Museum BroekerVeiling en gebiedsbeheerder Stichting Veldzorg en samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Specialisten van drie adviesbureaus onderzoeken het gebied: landschapsarchitecten van bureau Smartland, ecologen van bureau OAK en ingenieurs van bureau Movares. Vervolgens maken ze een plan om het gebied te behouden voor de toekomst. Zodat tuinders, inwoners en bezoekers nog lang van het gebied kunnen genieten. Meer informatie op www.dijkenwaard.nl/oosterdel