Terugblik gespreksavond op 6 april: Bereikbaarheid tijdens de bouw

Voor het bouwen van de spooronderdoorgang is het noodzakelijk om de Zuidtangent af te sluiten. Naar verwachting zal dit voor een lange periode nodig zijn. Aangezien dit grote impact zal hebben op de bereikbaarheid van het gebied, besteedt het project hier apart aandacht aan. Vandaar dat we graag van u willen weten hoe we deze hinder zoveel mogelijk kunnen beperken. Welke ideeën heeft u? Hoe kunnen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we vaker de auto laten staan of buiten de spits reizen? Of hoe bereiden we iedereen goed voor op de hinder die ontstaat?

Op woensdagavond 6 april van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Parelhof 1 te Heerhugowaard organiseerde de gemeente een eerste bijeenkomst om hierover met u in gesprek te gaan. Naar verwachting volgen er later dit jaar nog een of twee bijeenkomsten zodat er terugkoppeling gegeven kan worden en er gezamenlijk toegewerkt kan worden naar concrete maatregelen.

Informatie, vragen en suggesties

Ruim veertig bewoners waren aanwezig om zich te laten informeren over de bereikbaarheid van hun woonomgeving en stationsomgeving tijdens de bouw van de spoorwegdoorgang. Behalve presentaties over hoe, wanneer en in welke fases de werkzaamheden gaan plaatsvinden, was er veel ruimte voor de aanwezigen om in kleinere groepen vragen te stellen en vooral ook om suggesties te doen voor een nog betere bereikbaarheid en informatievoorziening. Van die mogelijkheid werd in een constructieve sfeer gebruikgemaakt.

Korte video maakte indruk

Dat beelden meer zeggen dan duizend woorden bleek tijdens de vertoning een soort ' versnelde' video (timelapse) waarin de aanleg van een spooronderdoorgang in een andere plaats getoond werd. Zo werd in enkele minuten duidelijk wat er gebeurt om uiteindelijk een spooronderdoorgang te realiseren.

Verkeer tijdelijk anders organiseren

Rond dit onderwerp werd vooral aangedrongen op het stimuleren van het gebruik van de fiets. Onder anderen door alternatieve fietsroutes aantrekkelijker en veiliger te maken en door meer OV-fietsen beschikbaar te stellen tijdens de afsluiting van de Zuidtangent. Ook waren er suggesties om de Stationsweg als voorrangsfietsstraat in te richten in combinatie met het verwijderen van de rotondes bij Stationsweg en Industriestraat. Fietsers kunnen zo sneller en veiliger (naar het station) fietsen. 
Om het autoverkeer tijdens de werkzaamheden aan de onderdoorgang terug te dringen, leek het veel deelnemers goed als werkgevers de mogelijkheid stimuleren om thuis te werken en buiten de spits te reizen. Verkeersinfarcten op de omleidingsroutes bij verkeersongelukken kunnen verminderd of voorkomen worden door het snel beschikbaar hebben van bergingsbedrijven. Ook het inrichten van grote parkeerterreinen aan de randen van de stad, in combinatie met de inzet van de HugoHopper, werd als suggestie meegegeven.

Welke ideeën zijn er om iedereen goed en actueel te informeren?

Opgemerkt werd dat er nu al veel informatievoorzieningen zijn, zoals de website en de digitale nieuwsbrief. Wat deze voorzieningen kenmerkt, is dat je ze moet zoeken. Volgens een aantal deelnemers weten veel bewoners niet dat die voorzieningen er zijn én dat er iets gaat gebeuren dat consequenties voor iedereen heeft. Gepleit wordt om eenmalig een nieuwsbrief op papier te maken en die in een enveloppe van de gemeente huis-aan-huis te bezorgen. Die nieuwsbrief geeft informatie over de werkzaamheden, de consequenties én waar actuele informatie te vinden is.
Andere suggesties waren om te kijken of er een app (vergelijkbaar met Burgernet) ingezet kan worden waarvoor iemand zich kan aanmelden om actueel geïnformeerd te worden. Ook werd een app genoemd waarmee de betrokken uitvoeringsinstanties snel informatie kunnen uitwisselen bij onder anderen calamiteiten of wijzigingen in werkzaamheden. 

Hoe verder?

Het projectteam gaat aan de slag met alle ideeën en komt er in een volgende bijeenkomst op terug. Het is de bedoeling om voor de zomer een tweede bijeenkomst te organiseren, waarbij ook meer in detail naar de omleidingsroutes gekeken gaat worden. Uiteindelijk is het doel om een aanpak op te stellen met maatregelen waarmee we de bouw, en bijkomende hinder, gezamenlijk aandurven.