Meepraten over de toekomst van het station

Meepraten over de toekomst van het station

Het Stationskwartier in Dijk en Waard gaat de komende jaren flink veranderen. De spooronderdoorgang van de Zuidtangent, nieuwe gebouwen en vernieuwde openbare ruimte. Een belangrijk vraagstuk is de toekomstige ontwikkeling van het station als openbaar vervoer-knooppunt. Hierover is de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Een tweede bijeenkomst hierover was op woensdag 21 juni.

Naar schatting 150 bezoekers kwamen naar de aula van het Horizon College om mee te praten over de toekomst van het station en over de tijdelijke verkeersmaatregelen die de komende jaren in het Stationskwartier nodig zijn. Ook konden bezoekers vragen stellen over de herinrichting van de Zuidtangent, die inmiddels is gestart.

Ontwikkelmodellen

De gemeente werkt samen met provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations aan een ontwikkelplan voor het station als openbaar vervoer-knooppunt. Daarin worden verschillende beelden (of ontwikkelmodellen) uitgewerkt voor de een mogelijke nieuwe toekomst van het station. Het doel is om uiteindelijk één model te kiezen.

Tijdens de vorige bijeenkomst konden bezoekers bij verschillende informatietafels meedenken over de toekomstige bereikbaarheid, parkeren en voorzieningen rondom het station. Mede op basis van deze input zijn er vier verschillende ontwikkelmodellen voor het ov-knooppunt gemaakt. Deze ontwikkelmodellen stonden centraal tijdens de bijeenkomst op 21 juni.

Thematafels

Bezoekers konden bij verschillende thematafels de vier ontwikkelmodellen bekijken. Bij elke thematafel was er ruimte voor een toelichting, het stellen van vragen en het meegeven van verbeterpunten voor de verschillende modellen.

De vier modellen verschillen van elkaar in de ligging van bijvoorbeeld het busstation, de fietsenstallingen en de spooronderdoorgang. Zo kan een nieuwe fietstunnel onder het spoor gecombineerd worden met de tunnel voor reizigers of een aparte verbinding blijven voor doorgaande fietsers en voetgangers.

De gepresenteerde ontwikkelmodellen dienen in deze fase van het proces vooral als ‘praatplaat’ om het gesprek te voeren over welke voorzieningen in het Stationskwartier wenselijk zijn. De verschillende modellen zijn dus geen uiteindelijk ontwerp van het ov-knooppunt. Bezoekers konden per model aangeven welke onderdelen uit dit model ze wel of niet aansprak en waarom.

Er werd door de aanwezigen enthousiast meegedacht over de modellen. Reacties gingen bijvoorbeeld over de plek waar de P+R moest komen, over de wens om een kenmerkende stationskap te maken en de mogelijkheden om meer groen toe te voegen in de modellen. Bij verschillende modellen werd de toegankelijkheid van de perrons als aandachtspunt genoemd.

Vervolg

Deze inloopbijeenkomst vormt een belangrijke stap in het verder uitwerken van de ontwikkelmodellen. Na de zomervakantie wordt toegewerkt naar een of meer voorkeursmodellen. De opgehaalde verbeter- en aandachtspunten helpen daarbij.
In oktober presenteren we voorkeursmodellen tijdens een derde inloopbijeenkomst. In het ontwikkelplan voor het ov-knooppunt wordt het voorkeursmodel vervolgens nader uitgewerkt, met onder meer een eerste (faserings)planning op hoofdlijnen en een kostenraming. Het ontwikkelplan vormt het vertrekpunt voor de doorontwikkeling van het huidige NS-station en bijbehorende functies.

Meer informatie op Ontwikkeling OV-knooppunt.